شعار | شعار فاطمیه ۱۴۰۲، مادرم مظلومه بود و یاور مظلوم‌ها
شعار | شعار فاطمیه ۱۴۰۲، مادرم مظلومه بود و یاور مظلوم‌ها

شعار | شعار فاطمیه ۱۴۰۲، مادرم مظلومه بود و یاور مظلوم‌ها

فایل باکیفیت نشان‌نوشته شعار مشترک هیأت‌های کشور در ایام فاطمیه ۱۴۰۲،
مادرم مظلومه بود و یاور مظلوم‌ها

اثر هنرمند هیأتی آقای احسان جعفر‌پیشه

دسته های منتخب کالا