معرفی پایگاه اینترنتی الاربعین؛ وابسته به کمیته فرهنگی-آموزشی ستاد مرکزی اربعین

راهنما 39: معرفی پایگاه اینترنتی الاربعین

موجود
کدکالا    0202171

پایگاه اطلاع رسانی الاربعین به آدرس alarbaeen.ir به عنوان یک پرتال جامع، یکی از خدمات کمیته فرهنگی آموزشی ســتاد مرکزی اربعیــن اســت کــه در راســتای اهــداف تعییــن شــده و جهــت انعــکاس فعالیت هــای مربــوط بــه اربعیــن و مناســبت های ویــژه مرتبــط بــا عتبــات عالیــات و ایجــاد مرکــزی بــرای جمــع آوری ایده هــا و راه اندازی کانــال ارتباطــی مناســب با زایــران پراکنــده در جهان و ارایــه آموزش هــای مجــازی، مدیریــت معنــوی و شناســایی زایــران و ذایقه هــای ایشــان و خدمــات ویــژه، بــه چندزبــان زنــده دنیا ماننــد فارســی، عربی، انگلیســی، اردو و آذری راه انــدازی شده اســت.

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2163
تولید کننده:  جامعه ایمانی مشعر
حجم:  0.95مگا بایت
فرمت:  pdf

توضیحات محصول
ویژگی نشریات
دسته بندی منشورات
پدیدآورنده جامعه ایمانی مشعر
قطع خشتی
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.