از منظر تعدادی از فعالان جبهه فرهنگی مردمی انقلاب اسلامی

جبهه‌سازی

موجود
کدکالا    001278

پـــس از فتنـــه 88 و تأکیـــد رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی مبنـــی بــر جنگنــرم همــه جانبــه دشــمن، بــا پیشــرانی تعــدادی از عناصــر انقالبـی حـوزه فرهنـگ زمینـهای فراهـم شـد تـا معظملـه ضمـن تأییـد ایــن حرکــت مبــارک، فرمــان جبههســازی را صــادر فرماینــد: »وقتــی انسـان نقطـۀ مقابـل خـودش را نـگاه میکنـد، یـک جبهـهای میبینـد. در مقابـل مـا جبهـۀ سیاسـی غـرب وجـود دارد کـه در دل ایـن جبهـه بـــاز یـــک جبهـــۀ ســـرمایهداری خطرنـــاک و آدمخـــوار وجـــود دارد. بـــاز در کنـــار آن، یـــک جبهـــۀ صهیونیســـتی بـــا اهـــداف مشـــخص وجـــود دارد. بـــاز در کنـــار آن، یـــک جبهـــۀ ارتجـــاع فکـــری و خوکصفتـــی در زندگـی بشـری وجـود دارد. سـاطین و ایـن مسـئولین و متولیـان امـور خیلـی از حکومتهـا زندگـی حیوانیشـان ماننـد خـوک و اهدافشـان اهـداف دشـمنان و فکرشـان فکرهـای متحجـر کـه اینهـا همـه یـک مجموعـهای را در مقابـل مـا تشـکیل دادنـد و یـک جبهـه هسـتند. مـا اگـر بخواهیـم در مقابـل ایـن جبهـه کار کنیـم، هـم بایـد تنـوع داشـته باشـــیم؛ هـــم بایـــد ابتـــکار داشـــته باشـــیم؛ هـــم بایـــد انگیـــزه داشـــته باشـیم؛ هـم بایـد برنامـه داشـته باشـیم و کارمـان هدایـت شـده باشـد و ایــن نمیشــود مگــر بــا تشــکیل جبهــه. اینطــرف هــم بایــد جبهــه تشــکیل داد. از افــراد و حتــی مجموعههــا بهتنهایــی کار برنمیآیــد. بایــد یــک کار وســیع جبهــهای انجــام داد.« پـس از آن، اقدامـات مختلفـی بـرای طراحی و پیشـبرد سـازوکارهای الزم جهـت تحقـق مأموریـت محـول شـده صـورت پذیرفـت. لکـن بـه سـبب عـدم برخـورداری از دانـش کافـی در امـر جبههسـازی، آزمـون و خطاهـای مختلفـی صـورت پذیرفت.

بخش دانلود
آدرس صفحه
https://heyat.co/p/3958

توضیحات محصول
ویژگی کتاب
دسته بندی کتاب
نویسنده معاونت راهبردی بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء
انتشارات آوند
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1
قطع رقعی
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.