ویژه‌نامه دومین کنگره شعر وحدت اسلامی

ویژه‌نامه دومین کنگره شعر وحدت اسلامی

موجود
کدکالا    99212

حجت‌الاسلام جواد محمدزمانی (دبیر علمی نخستین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی):

خاطـرم هسـت یـک بار خدمـت حضـرت آقا عـرض کـردم  می خواهیم کنگره مجازی شـعر تحت عنـوان «وحـدت اسـلامی» برگزارکنیم. ایشان خیلی خوشحال شدند و فرمودند: «بنـده به انـدازه یـک کتــاب درباره وحـدت اسـلامی صحبت کـرده ام.» یعنـی ایـن موضـوع این قـدر مهم اسـت که رهبـر جامعـه تا ایـن اندازه درباره آن تأکید داشـته اسـت. مـا نباید بگذاریـم افکار انحرافـی در هیأت هـای ما راه پیدا کنند. تشـیع انگلیسـی می خواهـد در هیأت هـای مـا نفـوذ کنـد و سـنت های رایـج و مسـلم فرهنگ عاشـورایی مـا را منحرف کنـد. آن ها به دنبال این هسـتند کـه هیأت‌های مـا خنثـی و بی فایده شـوند.

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/3388
تولید کننده:  جامعه ایمانی مشعر
وزن:  40 گرم

توضیحات محصول
ویژگی نشریات
دسته بندی منشورات
پدیدآورنده جامعه ایمانی مشعر
قطع خشتی
تعداد صفحه 48
نوع جلد معمولی
جنس کاغذ معمولی
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.