راهنما 16: معرفی مجله الکترونیکی اخوت

موجود
کدکالا    0202149

سرویس‌های مجله الکترونیکی اخوت

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2132
تولید کننده:  جامعه ایمانی مشعر
حجم:  0.65مگا بایت
فرمت:  pdf

توضیحات محصول

به قلم شما: مطالبی علمی است که به قلم خــود شــما در ســایت منتشر می‌شــود. این بخش، طرح یک سوال یا مسیله و ارایه پاسخ‌های مختلــف از افــراد متفاوت بــا دیدگاه‌های مختلف است.

السابقون: شخصیت‌هایی در سراســر جهان بــرای ما اتمام حجــت کرده‌انــد و مسیر حرکت را گشــوده‌اند. این سرویس به دنبال معرفــی آن‌ها و سیره عملی‌شان است.

خطوط: تــا جریان‌های فکری، کلامی و سیاســی جهان را نشناســیم نمی‌توانیــم بین حــق و باطــل تشخیص درستی بدهیــم. ایــن سرویس در این جهــت فعالیت می‌کند

الناس: دیپلماسی عمومی اعــم از عملکرد تشــکل‌های غیردولتی، هنر، رسانه و... در این ســرویس مورد توجه خواهد بود.

برادری: سرویسی که به مســیله حیاتی وحــدت خواهد پرداخت.

پاره تن: سرویسی که با مرکزیت مسیله فلســطین، بــه اقدامات جریان مقاومت جهانی در مقابــل رژیم صهیونیســتی می‌پردازد.

هویت جعلی: امت اســلامی در مرزهــای جغرافیایــی استعمارساخته محصور اســت. شناساندن این کشــورها بــه شــما هدف این سرویس است.

استکبار: دشــمن اصلی امــروز جهــان اســلام که هر  روز بــه یکــی از کشــورهای مســلمان تعدی می‌کنــد غرب اســت. شناخت او از اولویت‌های شــناخت جبهه باطل است

انقلاب جهانی: وقتی عمــق تاریکی شــب را بشناســی بهتــر می‌یابی کــه چــرا امام، این انقــلاب را انفجار نور نامید. ابعاد بین‌المللی انقلاب که کمتر شــنیده‌اید را در این ســرویس خواهید یافت.

برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.